top of page

НАЧАЛО > ПЛОЩАДКА БЕЛЕНЕ

backSiteSurvey

Избор на площадка

Инженерно усвояване

genPlan.png

Допълнителни изследвания

Лицензиране на площадката

Подготовка на площадката

sitePreparationInSite.jpg
sitePreparationInSite2.jpg

Проучванията за избор на площадка за втора АЕЦ започват в началото на 70-те години на XX-ти век при отчитане на плановете за изграждане на четири енергийни блока с мощност 1000MW всеки и възможност за разширение с още два блока.

В резултат на задълбочените дългогодишни проучвания площадка Белене е утвърдена за изграждане на втора атомна централа в България с Постановление № 9 от  март 1981 г. на Министерския съвет.

Площадката, с обща площ 2702 дка, е предадена на бившето Министерство на енергетиката с Решение № 197 от декември 1981 г. на Бюрото на Министерския съвет за усвояване и строителство.

Подготовката и усвояването на площадката е реализирано в периода 1982-1987 г. в съответствие с изготвения генерален план, като частта подземни и дълбоко заложени технологични комуникации е реализирана за шест енергоблока проект 1000MW/В-320.

Изпълнени са огромни по обем строителни дейности с цел задигане котата на площадката, защита на фундаментите на основните корпуси със шлицови стени, реконструкция и изграждане на нови външни системи и комуникации, и изграждане на строително-монтажните бази.

След прекратяването през 1991 г. на активното строителство продължават дейностите по мониторинг и изучаване на площадката. Между 1992 и 2001г. са изпълнени редица изследвания и оценки с цел потвърждаване, че характеристиките на площадката са в съответствие с международните изисквания и стандартите на Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ), както и за оценка на възможностите за продължаване на проекта с отчитане на съвременните изисквания за безопасност.

В изпълнение на Решение № 853 от декември 2002г. на Министерския Съвет, с което се отменя решението от 1991 г. за спиране строителството на АЕЦ Белене, са предприети всички необходими стъпки за лицензиране на площадка „Белене“ в съответствие с изменената законова рамка и нормативна уредба.

През ноември 2004 г., след проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда, министърът на околната среда и водите със свое решение по ОВОС № 18-8/2004 г. одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за строителство на АЕЦ Белене на площадка „Белене“.

В периода 2004 - 2006 г. са изпълнени необходимите анализи за потвърждаване съответствието на характеристиките на площадката със съвременните международни изисквания и изискванията на национални нормативни документи, както и всички необходими процедури по Закона за безопасно използване на атомната енергия за одобряването на площадка Белене. 

Като един от ключовите фактори за избор на площадка задълбочено е изследвана сеизмичната безопасност на площадка Белене. Резултатите от проведените изследвания на тектонската и сеизмичната обстановка около площадката демонстрират, че тя отговаря на изискванията на МААЕ и на Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрени централи и е напълно пригодна за изграждане на атомна централа.

Площадка „Белене“ е одобрена със Заповед № 22–512 на Председателя на Агенцията за Ядрено Регулиране от декември 2006 г.

В процеса на изпълнение на строителните дейности до юли 2009 г. е извършен демонтаж на съществуващите конструкции, в резултат на което площадката е подготвена за изпълнение на строителните дейности по проекта на централата.

В резултат на всички дейности по усвояване на площадката, подготвителните и други предварителни дейности, подготовката на площадката за същинското начало на строителните дейности е завършена и към края на 2012 г. на площадката са обособени:

  • Основна строителна площадка, предвидена за изграждане на 2 ядрени енергоблока с мощност по 1000 MW;

  • Външно електрозахранване от три 20kV електропровода захранващи обектова възлова подстанция на площадката и независимо водоснабдяване с необходимия капацитет;

  • Спомагателни бази и съоръжения, предвидени за обслужване на основното строителство:

    • ​складова база, монтажна база, строителна база

    • бетонов възел и лаборатории

  • Пристанища, шосейни и ж.п. комуникации, индустриален ж.п. клон и вътрешни шосейни, и ж.п. комуникации;

  • Административно-битов комплекс за обслужване и управление на строителството.

backSitePreparaton
backSiteAnalysis
backEIAS
backSitePermitting
backSiteSafety
Preparation
bottom of page