top of page

Допълнителни изследвания

Със съдействието и координацията на МААЕ са изпълнени голям обем дейности за оценка безопасността и пригодността на площадка АЕЦ Белене от гледна точка на съвременните международни стандарти за безопасност. За целта през 1992, 1994 и 1996г. са проведени специализирани мисии на МААЕ за оценка на характеристиките и безопасността на площадка АЕЦ Белене.

В резултат, от Енергопроект и Геофизичния Институт на Българската Академия на Науките е разработена и изпълнена специална програма от допълнителни изследвания, обхващащи наблюдения и оценки на сеизмичната сигурност, метеорологичните, демографски и хидроложки характеристики на площадката, радиологичните ефекти и ефектите от човешка дейност. Изследванията са извършени в пълно съответствие с изискванията на стандартите и ръководствата на МААЕ.

Резултатите от целия комплекс изследвания на инженерната геология, тектоничните и сеизмични и други характеристики на площадката и региона са обсъдени и потвърдени от заключителна мисия на МААЕ, проведена през юли 1997 г. Препоръчани са и последващи сеизмоложки изследвания, за допълнително верифициране на данните.

Препоръчаните допълнителни изследвания са извършени до средата на 1999 г. от Геологическия институт на Българската академия на науките и потвърждават още веднъж, че площадката отговаря на всички съвременни изискванията и стандарти и е пригодна за строителство на атомна централа.

bottom of page