top of page

Оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) на АЕЦ Белене при отчитане на възможните технологии на проекта на централата е изпълнена в периода 2003-2004 г. като докладът за ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на АЕЦ Белене е внесен за разглеждане в Министерството на Околната Среда и Водите (МОСВ) през март 2004 г.

Въз основа на прегледа на доклада за ОВОС в МОСВ, са направени следните заключения: 

  • с реализацията на обекта и при нормална експлоатация не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда и населението в района, включително и в трансграничен аспект; 

  • площадката на АЕЦ Белене е подходяща и има необходимия потенциал на околната среда за изграждане на ядрена мощност с капацитет 2000 МW; 

  • за осъществяването на проекта е избран район с развита инфраструктура и не е необходимо нарушаването на нови терени.

bottom of page