top of page

НАЧАЛО > ПЕРСПЕКТИВИЛИЦЕНЗИОННИ АСПЕКТИ

В процеса на реализация на проекта за АЕЦ Белене в периода 2002 – 2012 г. са изпълнени всички необходими дейности за получаване на разрешения в съответствие с действащото в този период национално законодателство. 


Прегледът на валидността на издадените решения и разрешения по проекта, представен в Доклад на Българската Академия на Науките от 2017 г. потвърждава, че за проекта има валидни и действащи решения и разрешения за всички изпълнени дейности по смисъла на:

Процесът на лицензиране  на проекта за АЕЦ Белене е преустановен през 2012 г. като следващият етап от лицензионната процедура по ЗБИЯЕ – издаване на заповед за одобряване на техническия проект от Председателя на Агенцията за Ядрено Регулиране формално не е приключил. 


При практическо подновяване на действията за реализирането на проекта, процесът на лицензиране би следвало да продължи от фазата на одобряване на техническия проект на съоръжението, като се отчетат извършените до сега действия. Последващи лицензионни актове могат да бъдат издадени на досегашния титуляр на административни актове, издадени съгласно ЗБИЯЕ, или на негов правоприемник.

bckAcceptanceTP
bottom of page