top of page

Инженерно усвояване

Изпълнени са намивни работи с баластра от р. Дунав за задигане на площадката с общ обем 7‘000‘000m3. Изградени са около 3km противофилтрационни шлицови стени около главните корпуси и хидротехническите съоръжения.

За подобряване на земната основа под главните корпуси са иззети слабите почви и са изградени баластрови възглавници с общ обем 500‘000m3 за двата енергоблока (по 250‘000m3 за всеки). Със същата цел в земната основа под спомагателните съоръжения са забити около 4‘000 бр. стоманобетонови пилоти.

Изградени са:

  • специален пристан-лиман с дължина 105m и ширина 18m за разтоварване на тежко и извънгабаритно оборудване със съответно краново стопанство с товароподемност до 500t (два крана по 250t), както и пристанище за инертни материали с дължина 180m.;

  • миячно-сортировачна инсталация за баластра и пясък с производителност 250‘000m3/ден и бетонови центрове за производство на обикновени и специални бетони с производителност до 2‘400m3/ден;

  • специални корпуси за предмонтажни дейности и открити писти за монтажни дейности, оборудвани с кранове до 50t товароподемност;

  • транспортни, съобщителни и обслужващи комуникации в площадката (автомобилни и ж.п., телефонни линии, ел. снабдяване, водоснабдяване) включително ж.п. гара АЕЦ и съответните вътрешни ж.п. линии;

  • инвеститорска база със съответните открити и закрити складове за оборудване с краново стопанство до 32t товароподемност, както и комплекс от сгради за управление на строителството.

Извършено е драгиране на речния ръкав за подобряване условията за корабоплаване и осигуряване необходимите водни количества за водоснабдяване на бъдещата АЕЦ.

Модернизирани и реконструирани са напоителните и отводнителни системи в Свищовско-Беленската низина.

bottom of page