top of page

Одобряване на площадката

Заявлението на Национална Електрическа Компания (НЕК) за издаване на разрешение за избор на площадка е подадено в Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР) през юни 2004 г., а самото разрешение е издадено през декември 2004 г.

Изпълнените анализи потвърждават съответствието на характеристиките на площадка "Белене" с нормативните изисквания. Не са установени изключващи фактори препятстващи реализацията на проекта.

Заявлението на НЕК за одобряване на избраната площадка заедно с отчетите за извършените анализи, включително предварителен отчет за анализ на безопасността е подадено в АЯР през август 2005 г.

Представената документация е обект на преглед от АЯР с цел оценка на съответствието на декларираните данни и обстоятелства с изискванията и критериите за безопасност. Извършени са и две външни експертизи на предварителния отчет от анализа на безопасността.

В края на 2006 г. избраната площадка “Белене” е одобрена от АЯР и са определени задължения на заявителя за изпълнение на бъдещите дейности по мониторинг на площадката.

bottom of page