top of page

Сеизмична безопасност

Заключението от всички проведени изследвания, които са потвърдени и от експерти на МААЕ са, че локалната зона на АЕЦ попада в един хомогенен блок. Блокът е еднороден в структурно отношение и се характеризира с много спокоен тектонски строеж. Не са установени данни за наличие на активни разломи с хоризонтална амплитуда (отседи) в района на АЕЦ Белене. Локализираните разломи в субрегионалната зона са по-стари от 650 хиляди години, не са проявени в кватернерната покривка и не се отнасят към категорията на активните.

Анализът на сеизмичната обстановка около площадката на АЕЦ Белене показва, че тя е разположена в най-спокойната в сеизмично отношение част на централните Балкани, която се характеризира с отсъствие на историческа и съвременна сеизмичност с магнитуд М≥4.0. Най-силното регистрирано земетресение след 1976 г. (периода на надеждни инструментални наблюдения) е с магнитуд М=3.6 на разстояние над 150 km от площадката на АЕЦ Белене.

Сеизмичната активност в локалната зона на АЕЦ Белене (30 km) е по-ниска от средната за стабилната част на Мизийската платформа. Няма данни за земетресения с магнитуд М > 2.5 през периода на инструментални наблюдения 1976 - 2003 г.

Най-силно земетръсно въздействие, от 7 степен по скалата Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64), върху площадката на АЕЦ Белене е реализирано от най-силните земетресения, генерирани в сеизмична зона Вранча. Другите сеизмични източници, разположени в 320 km регион около площадката на АЕЦ Белене (Горна Оряховица, Шабла и др.), са въздействали на площадка "Белене" с максимална интензивност от 6-та степен по скалата MSK-64.

Проведеният анализ на сеизмичния хазарт за площадката на АЕЦ Белене, показва че абсолютното ускорение на максималното разчетно земетресение (период на повторяемост 10000 години), което може да бъде очаквано за площадката е 0.24.g., което е и избраното земетръсно въздействие, за което се осигурява безопасността на АЕЦ Белене при прилагане на консервативен подход на оценката на сеизмичния й капацитет.

bottom of page