top of page

Одобряване на техническия проект (ТП)

Съгласно публикувания през 2019 г. Осми Национален Доклад на Република България по Конвенцията за Ядрена Безопасност, актовете, издадени до момента във връзка с осъществяването на лицензионния процес по проекта на АЕЦ Белене и влезли в сила, запазват правното си действие и титулярят им – Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД, може да продължи да черпи права от тях. 


Такива актове са издадените от Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР) заповед за одобряване на избраната площадка и разрешението за проектиране. Следващият етап от лицензионната процедура – издаване на заповед за одобряване на техническия проект (ТП), формално не е приключил, но в тази фаза е извършен голям обем работа. 


Докладът отбелязва, че след 2012 г. са настъпили редица изменения във вътрешното ни законодателство в ядрената област. Така например са приети изменения в Закона за Безопасно Използване на Ядрената Енергия, както и нова Наредба за осигуряване безопасността на ядрени централи и нова Наредба за радиационна защита. 


Те отразяват повишените изисквания за безопасност след аварията в АЕЦ „Фукушима“, които са залегнали в стандартите на МААЕ, директивите, приети въз основа на Договора за Евратом, и в документите на Западно-европейската асоциация на ядрените регулатори (WENRA). 


Съгласно представената в доклада позиция, АЯР ще продължи своята дейност по одобряване на ТП на АЕЦ Белене, след като НЕК демонстрира съответствие на ТП и Междинния Отчет за Анализ на Безопасността с настъпилите след 2012 г. изменения в нормативната уредба. 


В доклада е отбелязано, че в допълнение на горното е необходимо НЕК да представи план за действие с цел отчитане на препоръките и забележките, произтичащи от извършените „стрес-тестове“ на техническия проект на АЕЦ Белене и от проведената мисия на МААЕ за проверка на резултатите от „стрес-тестовете“. 

bottom of page