top of page

Закон за устройство на територията

По отношение на процедурите по Закона за Устройство на Територията (ЗУТ), докладът на Българската Академия на Науките отбелязва, че за обекта има издадени разрешения и са започнали строителни работи (подготовка на площадката) на база на идеен проект. 


След одобряване на проекта и издаване на разрешение за строителство от Агенцията за Ядрено Регулиране процедурите по одобрение на проекта по смисъла на ЗУТ следва да продължат на база бъдещо отделно искане до Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството за окончателно одобрение на разрешение за строителство.

bottom of page