Закон за устройство на територията

По отношение на процедурите по Закона за Устройство на Територията (ЗУТ), докладът на Българската Академия на Науките отбелязва, че за обекта има издадени разрешения и са започнали строителни работи (подготовка на площадката) на база на идеен проект. 


След одобряване на проекта и издаване на разрешение за строителство от Агенцията за Ядрено Регулиране процедурите по одобрение на проекта по смисъла на ЗУТ следва да продължат на база бъдещо отделно искане до Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството за окончателно одобрение на разрешение за строителство.