top of page

Развитие на ЕП мрежа

При положително решение за изграждането на АЕЦ „Белене“, ЕСО ЕАД е определил необходимото развитие на електропреносната мрежа, като присъединяването на блоковете ще се извърши на две нива напрежения – 400 kV и 110 kV. Основното свързване на блоковете е към мрежа 400 kV, а резервното захранване на собствените нужди е от мрежа 110 kV.

В одобрения от КЕВР „План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.“ е уточнено, че присъединяването на АЕЦ „Белене“ ще включва:

  • удвояване на пръстен 400 kV в северната част на страната, по направлението п/ст „Мизия“ – АЕЦ „Белене“ – п/ст „Царевец” – п/ст Варна и изграждане на двойна напречна връзка по направлението АЕЦ „Белене“ – п/ст „Царевец” – п/ст „Пловдив“.

  • развитие на мрежа 110 kV в направления АЕЦ „Белене“ - п/ст „Плевен 2“, АЕЦ „Белене“ - п/ст „ Левски“ – п/ст „Царевец“.

Според плана, развитието на електропреносната мрежа на страната заради присъединяване на АЕЦ "Белене" ще окаже положителен ефект върху повишаване сигурността на работата на цялата електроенергийна система на България.

Предвиденото развитие на мрежа 400 kV практически ще удвои пръстен 400 kV между северозападната и североизточната част на страната. Ще се реализира двойна напречна връзка в централната част на страната, благодарение на която ще се увеличи възможността за трансграничен обмен на електроенергия по направлението „север-юг“.

Тази напречна връзка ще е полезна включително и при положително решение за изграждането на блок 7 на АЕЦ „Козлодуй“.

bottom of page