top of page

Нагласи към развитието на ядрената енергетика в България

Половината от подкрепящите развитието на атомната енергетика в България, са на мнение, че безопасността е най-важният фактор в технологията при този тип енергия. Същевременно, половината от анкетираните (50%) са съгласни с твърдението, че атомната енергетика е безопасна за здравето на хората при спазване на утвърдените стандарти за безопасност.

 

Следващият по важност фактор, който се откроява, е екологичността – за 24% от анкетираните тя е най-важна. На следващо място е цената на електроенергията, която е важна за всеки пети анкетиран. 

Повече от половината (54%) анкетирани се съгласяват с твърдението, че атомната енергетика не изхвърля в атмосферата вредни емисии, в сравнение с източници като нефта и въглищата. Според демографските разбивки се вижда, че живеещите в столицата (71%) и хората с висше образование в най-голяма степен подкрепят това твърдение.


Голям е делът – над три четвърти, съгласяващи се с твърдението, че атомната енергетика създава нови работни места и подпомага местното и национално икономическо развитие на държавата. Близо две трети (65%) се съгласяват и с твърдението, че атомната енергетика дава тласък в развитието на високите технологии. 

 

Сред мнозинството от пълнолетните българи (52%) доминира мнението, че производството на атомна енергия е по-евтино от производството на ток от други източници. Малко повече (55%) пък са съгласни, че в дългосрочен план атомната енергия е по-конкурентоспособна от енергията произведена от други типове генериращи мощности. 

Също така, 53 на сто от анкетираните са съгласни, че „атомната енергия е базова мощност, която улеснява регулирането на енергийната система и гарантира сигурността в производството на електроенергия“. Над две трети се солидаризират и с тезата, че атомната енергетика осигурява непрекъснатост на доставката на електроенергия.

bottom of page