top of page

Структура на системите за безопасност

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯБЕЗОПАСНОСТСТРУКТУРА НА СБ

Системите за безопасност (СБ) са проектирани като устойчиви на откази, включително на откази по общи причини и са способни да изпълняват функциите си при загуба на енергоснабдяване. За целта са приложени следните изисквания:

  • всяка система за безопасност предвижда наличие на две изцяло независими една от друга подсистеми. Всяка подсистема се състои от два канала, всеки от които е способен да изпълни функциите, възложени върху системата като цяло; 

  • количеството канали се избира като се изхожда от реализирането на принципа на единичния отказ; 

  • всяка функция на безопасност се изпълнява независимо от активна и пасивна система, всяка от които е способна да изпълни възложената функция на безопасност; 

  • осъществено е пространствено разделение на каналите на системите за безопасност и се осигурява конструктивна защита на каналите; 

  • управляващите системи за безопасност се проектират така, че отказът в системата да предизвиква действия, насочени към осигуряване на безопасността;

  • с цел минимизиране на грешки на оператора, се използват автоматични системи за въвеждане на защитни действия и блокиране на управляващите действия, нарушаващи изпълнението на функциите за безопасност; 

  • активните системи за безопасност се снабдяват с електроенергия от независими източници (дизел генератори), отговарящи на изискванията за осигуряващите системи за безопасност.

По-подробно, системите за безопасност са представени във видеото по-долу.

bottom of page