top of page

Доклад на Виенския Международен Център за Ядрена Компетентност

Докладът отчита резултатите от извършените до момента разработки, докладите от одитите на Българския енергиен холдинг (2016 и 2017), на Националната електрическа компания (2016) и десетгодишния стратегически план на Енергийния системен оператор, както и променените обстоятелства – наличие на основната част от ядреното оборудване.


Докладът се основава на задълбочено разглеждане на всички налични източници на информация за оценка на социално-политическите и икономическите рискове на ядрените проекти и следва препоръките на МААЕ и методологията на Министерството на енергетиката на САЩ за оценка на риска на енергийни проекти. Използвани са и препоръките на Европейската комисия и работните документи за ядрена енергетика от май 2017 година.


В доклада е извършена експертна оценка на рисковете пред проекта и тяхното значение и възможност за управление. Посочено е, че за разлика от редица други проекти за строителство на АЕЦ, при проекта Белене на практика отсъстват регулаторният риск, риска от допълнително проектиране и лицензиране на проекта, риск от липса на референтен блок, както и рискове свързани с обществената и регионална приемливост.

bottom of page