top of page

Защита срещу външни явления

НАЧАЛО > ТЕХНОЛОГИЯНАДЕЖДНОСТЗАЩИТА СРЕЩУ ВЪНШНИ ЯВЛЕНИЯ

При определяне на критериите за проектиране на важните за безопасността строителни конструкции, системи и компоненти са взети под внимание характеристиките на най- суровите природни явления, които са присъщи на площадка Белене, съответните съчетания на експлоатационните условия и условията на природното явление, както и значимостта на подлежащите на изпълнение функции на безопасност. 


Конструкциите на сградите и съоръженията попадащи в тази (първа) категория са изчислени да издържат следните особени природни въздействия: 

  • екстремални натоварвания от вятър, сняг, температурни натоварвания и други екстремални климатични натоварвания с повторяемост един път на 10000 години; 

  • максимално разчетно земетресение (МРЗ) с повторяемост един път на 10000 години; 

  • натоварвания от летящи предмети при екстремални природни въздействия; 

  • наводнения на площадката с повторяемост един път на 10000 години. 


При изчисляването на строителните конструкции натоварванията от екстремални въздействия се разглеждат съвместно с експлоатационните натоварвания. При изчисляването на херметичната защитна конструкция и на елементите, осигуряващи нейните функции се разглежда особен случай – едновременно въздействие на МРЗ и проектна авария. 


Строителните конструкции на сградите и съоръженията от първа категория са изчислени да издържат натоварванията, възникващи в резултат на външни техногенни въздействия, включително въздушна ударна вълна, летящи предмети, падане на самолет. 


В качеството на проектно въздействие от падане на самолет се приема въздействие от падане на военен самолет. В проекта са отчетени и изискванията за защита от падане на голям търговски самолет.


Строителните конструкции от първа категория на сеизмоустойчивост са проверени за сеизмично въздействие, превишаващо нивото на МРЗ с 40%. 

bottom of page