top of page

Проектиране

на АЕЦ Белене

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > 2002 г. - 2012 г.ПРОЕКТИРАНЕ

През май и юни 2007 г. НЕК получава от АЯР разрешения за проектиране на ядрени съоръжения, съответно за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене и е стартиран процеса на проектиране на 2 енергийни блока на площадка “Белене”.

Заявлението на НЕК за одобряване на проектната документация е от април 2008 г. като заедно с него започва предаването на отделните пакети от техническия проект (ТП), в това число Междинен Отчет за Анализ на Безопасността (МОАБ) и на Вероятностен Анализ на Безопасността (ВАБ) за преглед и одобрение от АЯР:

  • Международната оценка е възложена на RISKAUDIT IRSN/GRS International (международна група за научни изследвания в областта на радиационната защита и ядрената безопасност) с две основни задачи: експертиза на МОАБ и допълнителни изследвания и проверовъчни разчети по избрани аспекти на безопасността.

  • Оценката на избрани проектни решения е възложена на българското инженерингово дружество “Енпроконсулт” ООД. Подбрани са 10 теми с цел верификация на проблемни области в МОАБ и най-вече в иновационните проектни решения;

  • Организирано е извършване на оценка на ВАБ по отделен проект, ръководен от Международната Агенция за Атомна Енергия (МААЕ).

През септември 2009 г. са завършени всички експертизи на първоначалната редакция на техническия проект на новата АЕЦ, включително МОАБ и ВАБ. Проведена е и мисия на МААЕ за преглед на ВАБ на АЕЦ Белене.

До края на 2009 г. са организирани редица срещи между НЕК, неговите консултанти и Атомстройекспорт с оглед коректното отразяване на поставените бележки и постигане на съгласувани позиции. Окончателно хармонизираната редакция 1 на проектната документация (ТП, МОАБ и ВАБ) е приета и утвърдена от НЕК през януари 2010 г.

В края на април 2010 г. е издадена редакция 2 на проектната документация, която включва измененията, направени в редакция 1 и отразяването на забележките на АЯР и на извършените в негова помощ независими български и международни експертизи.

През май 2011 г. АЯР изисква от НЕК да бъдат извършени “стрес тестове” на проекта на АЕЦ Белене, независимо че този проект се намира в процес на лицензиране и формално не попада в категорията на АЕЦ, за които се изисква преоценка на безопасността за условията на екстремни природни явления, които биха могли да доведат до тежки аварии. Докладът за извършените анализи е представен в АЯР през октомври 2011 г.

През декември 2011 г. е проведена експертна мисия на МААЕ за оценка на съответствието на техническия проект със стандартите на Международната агенция и на уроците, произтичащи от аварията във Фукушима. В резултат на мисията са направени предложения за бъдещи подобрения в проекта в процеса на неговата реализация.

В периода 2011-2012 г., представените от консултантите на АЯР експертизи на Техническия проект и на МОАБ на АЕЦ Белене са анализирани от АЯР с цел установяване съответствието на  изготвения технически проект за удовлетворяване изискванията на АЯР.

Към март 2012 г. процесът на преглед на изготвената проектна документация за изграждане на АЕЦ Белене е завършен и е подготвен доклад до Председателя на АЯР, в който експертите на АЯР дават положителна оценка на приетите проектни решения и тяхното обосноваване.

До момента на Решението от март 2012 г., с което Министерския Съвет на Република България отменя решението си за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“, не е издадена предвидената в нормативните документи заповед за одобрение на проекта от Председателя на АЯР.

bottom of page