top of page

Критични функции за безопасност (КФБ)

При нарушение на КФБ “Контрол на реактивността” (не се е задействала аварийната защита на реактора), се задействат две други системи за безопасност: системата за бързо въвеждане на борен разтвор (пасивна система) и системата за аварийно въвеждане на борен разтвор (активна система). 


При нарушение на КФБ “Охлаждане на активната зона”, ако активните системи за аварийно разхлаждане на първи контур са неработоспособни, подаването на вода в първи контур се извършва от пасивните системи (хидроакумулатори първа и втора степен). 


В условията на проектни и над проектни аварии топлоотвеждането от втори контур се извършва от системата за аварийно разхлаждане на парогенераторите (активна система). При неработоспособност на тази система, топлоотвеждането от парогенераторите се извършва посредством работата на системата за пасивно отвеждане на топлина. 


Дори при пълна загуба на източниците на променливо токово захранване, КФБ се изпълняват от пасивните системи и блокът може да бъде спрян и поддържан в безопасно състояние продължително време. 


Дори при загуба и на щатните и на аварийните системи за разхлаждане на блока, системата за пасивно отвеждане на топлина осигурява необходимото разхлаждане на реакторната установка. 


Дори при съчетаване на максималната проектна авария на блока (скъсване на тръбопровод с максимален диаметър от първи контур) с  едновременен отказ на всички източници на електрозахранване за собствени нужди на АЕЦ, в рамките на първите 24 часа, не се достига до тежка авария. 


В случай, че в рамките на този срок не бъде възстановено електрозахранването на системите, аварията може да премине в тежка, но това не води до нарушаване на целостта на херметичната защитна конструкция. 


Анализът на всички постулирани комбинации от откази, водещи до тежка авария показват, че в резултат от работата на пасивните системи за безопасност в процеса на тежката авария, налягането в херметичната защитна конструкция не превишава проектното, което гарантира съхраняването на нейната цялост и функции.

bottom of page