top of page

План за въвеждане в експлоатация на нови ядрени мощности

По отношение на етапите на въвеждане в експлоатация на тези блокове следва да се отбележи, че прогнозите за изменението на основните енергийни показатели, за електроенергийния баланс и за инсталираните електропроизводствени мощности в страната до 2050 г., представени в Стратегията, отчитат:

  • въвеждане в експлоатация на един блок от 1 000 MW в периода 2030-2035 г.

  • въвеждане в експлоатация на още един блок от 1 000 MW в периода 2035-2040 г.

  • извеждане от експлоатация на два блока от 1 000 MW в периода 2045-2050 г.


Съгласно данните на информационната система PRIS на МААЕ през последните 15 години сроковете за изграждане на един ядрен блок (от полагането на първия бетон до свързване с електропреносната мрежа) са се увеличили до средно 8.5 години, като в редица случай значително надвишават 10 години. 


При отчитане на такива срокове за изграждане, както и необходимото време за мобилизиране, проектиране и лицензионни процедури, може да се предположи, че за реализация на Стратегията е необходимо, предвиденият инвестиционен проект за изграждане на два нови ядрени блока от 1 000 MW да стартира ефективно достатъчно рано в периода 2020-2025. 

bottom of page