top of page

Ядрено регулиране

През 1985 г. е приет първия Закон за използване на атомната енергия за мирни цели (ЗИАЕМЦ). Той отразява тогавашните стандарти на МААЕ и международните ангажименти на България в тази област.

През 2002 г. е приет нов Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Съгласно този закон Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е специализираният орган на изпълнителната власт, осъществяващ регулирането и контрола на ядрената безопасност и радиационната защита в Република България. Понастоящем основните дейности на АЯР включват регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на 14 ядрени съоръжения и над 2000 обекта с източници на йонизиращи лъчения.

Повече за историята и дейността на АЯР можете да научите на следния линк.

bottom of page