top of page

Основно строителство

НАЧАЛО > ИСТОРИЯ > ДО 1991 г. > ОСНОВНО СТРОИТЕЛСТВО

основноСтроителствоВОсновноСтроителство.
основноСтроителствоВОсновноСтроителство2

Основно строителство започва през 1987 г. на база разработения Технически проект при паралелно изготвяне на работни проекти за предстоящите дейности. Разгърнато строителство на централата се осъществява от края на 1987 г. до средата на 1991 г.

 

Основните дейности по първи блок включват:

 

  • Изграждане на Реакторно отделение (РО) на главен корпус до кота 13,20 и подготовка на армировките на 12-те сегмента на херметичната защитна конструкция.

  • Изграждане на основната носеща конструкция на машинна зала (МЗ) до кота 42,00 и на стоманената армировка за фундамента на турбината.

  • Изграждане на сградите за дизел-генераторните станции, клетки 1 и 3, всички строителни конструкции на спомагателните стопанства, технологичните комуникации и канализации на генералния план.

  • Изграждане на елементи от хидростопанството като напорни стоманени тръбопроводи, слабонапорни закрити канали, както и основите на открития изходен канал за техническа вода.

Дейностите по подготовката на строителството на втори блок включват изпълнението на баластровата възглавница, полагане на подложен бетон и хидроизолация на РО и МЗ и на защитен бетон върху хидроизолацията на РО.


С Решение № 106 от май 1990 г. на Бюрото на Министерски съвет, поради финансови проблеми, строителството на централата е ограничено, а от средата на 1991 г. – практически прекратено. Общият обем на изпълнените СМР в този период възлиза на $200 mill.

bottom of page